Sözlükte, “gizli ve örtülü varlık, görülmeyen şey” anlamına gelir, terim olarak duyu organlarıyla algılanamayan, çeşitli şekillere girebilen; ateşten yaratılmış, mânevî, ruhanî ve gizli varlıklara verilen bir addır.

HOCALAR CİNLERE HÜKMEDEBİLİRMİ

Bazı hocalar vardır cinlere hükmederler yani emir vaki yaparlar bu kişiler medyum hoca cinci hoca büyücü medyumlar büyücü hoca büyücü medyum büyü yapan hocalar büyü bozan hocalar diye anılırlar ömer aydın hocamızda bunlardan birisi

CİN NEDİR

Cinler dumanı olmayan saf ateşten yaratılmış canlılardır. Yaratılışları insanlık öncesine kadar dayanmaktadır, genel yapıları itibari ile insanlara zarar verme ihtimalleri bulunduğundan dolayı dünyamız üzerinden perdeler arkasına itilmiş ve normalde insanları göremeyeceği bir alemde yaşamaya devam etmişlerdir.

İnsanlarda olduğu gibi cinlerde de dişi ve erkek olarak cinsiyet vardır, erkek cinlere “Hubs” dişi cinlere ise “Habais” denilmektedir. İnsanlarda olduğu gibi cinlerinde isimleri vardır, dişi cinlerin en sevdiği isim Havva, erkeklerin en sevdiği isim Muzaffer’dir.

Cinler doğaları ve yapıları gereği tehlikeli varlıklardır, ancak her birinin tehlike potansiyeli farklıdır. Hepsi farklı şekilde tehlike unsuru olabilirler ancak hepsinin tehdit ettiği şey ve tehdit şekli farklıdır.

CİN KELİMESİ

Cin kelimesi geniş anlamda ele alındığında, insan kelimesinin karşıtı olarak kullanılır ve herhangi bir kayıtla sınırlandırılmamışsa, duyu organla­rından gizlenmiş bütün mânevî varlıkları ifade etmektedir. Dar anlamda ise cin kelimesi, ruhanî varlıkların bir kısmını belirtmek için kullanılır. Çünkü gözle görülmeyen ruhanî varlıklar: Hayırlı olan ve Allah’ın emrinden çıkmayan ve insana iyi şeyler ilham eden melekler, insanı aldatan ve şerre yönelten şey­tanlar, hem hayırlıları hem de şerlileri bulunan cinler, olmak üzere üçe ay-rılmaktadırlar.

CİNLER BİZLERİ DUYARMI

Cinler, duyu organlarıyla algılanamadıkları için, onlar hakkındaki tek bilgi kaynağı vahiydir. Kur’ân-ı Kerîm ve sahih hadisler, cinlerden bahsetmekte, doğru düşünebilen akıl da bunu imkânsız görme­mektedir. İnsanların cinleri göremeyişi, gözlerinin cinleri görecek yetenekte yaratılmamış olmasındandır. Gözle görülemiyor olmaları onların olmadığı anlamına gelmez.

KURANA GÖRE İNSAN

Kur’an’a göre insan topraktan, cinler ise ateşten yaratılmışlardır “Cinleri öz ateşten yarattı” (er-Rahmân 55/15), “Andolsun biz insanı, kuru kara çamur­dan, şekillenmiş kara balçıktan yarattık. Cinleri de daha önce, zehirli ateşten yarattık” (el-Hicr 15/26-27). Sonuncu âyet cinlerin insanlardan daha önce yaratıldığını da göstermektedir.

KURANDA CİNLER

Kur_an’da cinlerden bahseden, yirmi sekiz âyetten oluşan ve Cin sûresi diye bilinen bir sûrede bulunmaktadır. Bu sûrede de dile getirildiği üzere, cinler çeşitli gruplara bölünmüşlerdir ve Cinlerin bir kısmı müslümandır ,bir kısmı ise  kâfirdir. Cinlerin çoğunluğunu kafir grubu oluştururlar. Cinlerin mümin olanları, müminlerle beraber cennette, kâfir olanları da kâfirlerle beraber cehenneme gidecekler ve orada kalacaklardır.

CİNLER HER ŞEKLE GİREBİLİRMİ

Cinler çeşitli şekillere girebilecek ve insanların yapamayacağı bazı işlerin üs­tesinden gelebilecek daha farklı yeteneklerle yaratılmışlardır. Hz. Süleyman Sebe melikesinin tahtını getirtmek istediğinde cinlerden birinin, o henüz yerinden kalkmadan tahtı getirebileceğini söylemesi (en-Neml 27/39) bunu gösteren bir olaydır. Cinin Hz. Sü­leyman’la karşılıklı konuşması, onların gözle görülebilecek bir şekle girebilecek­lerinide göstermektedir. Allah cinleri Hz. Süleyman’ın emrine vermiştir ve  o da cinleri ağır ve meşakkatli işlerde kullanmıştır.

ŞEYTAN

İnançlara göre farklılık göstermektedir bu sebepten dolayı belirli bir kimlikleri gözlenememektedir. Kendi içlerinde alt-üst görüşü, hiyerarşi düzeni vardır. İnsanlara vesvese vermekle, onları huzursuz etmek, işlerine engel olmak, kötülük yapmaya zorlamak ile görevlidirler. Nefsimizi bize karşı bir silah olarak kullanan bu varlık grubu hayatımızın her daim içindedir, yanımızdan hiç ayrılmaz, enerjimizden hep nasiplenirler. Bazı ritüeller kullanarak çağırılamazlar ancak kişileri buna yapmak için zorlar nefislerini kullanarak bu isteği onlara dayatırlar. Kalabalık ve gürültülü yerlerden hoşlanırlar ve oralarda yaşarlar.

İFRİT

İfrit cinler tehlike olarak bakıldığında en tehlikeli ve üst düzey cinlerdendir. Felak ve Nas suresi bu cinlerin peygamberimiz miraca yükseldiği zaman yapmaya çalıştıkları bir eyleme istinaden indirilmiştir. Zarar açısından ölümcül sonuçlar çıkartabilen bu cin sınıfı, kişilere hastalıklar ile saldırabilmektedir. Ormanların çok sık olduğu yerlerde yaşarlar, yaşadıkları bölge tam bir ölü bölgeymiş gibi farklı bir renkle işaretlenmiştir canlı hiçbir varlığın bu bölgede yaşayamadığı düşünülmektedir. Kalabalık bölgelere asla gitmez, insan kılığına girmezler.

EN ÇOK BİLİNEN CİN KABİLESİ

Burada sizlere en çok bilinen cin kabilelerini açıklamaya ve bilgi vermeye çalıştım. Hanzap kabilesi, Marid kabilesi, Demon kabilesi, Betr kabilesi, Ammar kabilesi ve Amir kabilesi yine farklı cin türleri & kabileleri arasında incelenebilir. Bu kabileler hakkındaki bilgiyi farklı bir yazımda detaylı bir şekilde sizlere anlatıyor olacağım.